ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Σε σχέση με τις εισφορές σε είδος όσοι επιθυμούν να συνδράμουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η βοήθεια, πρέπει:

  • να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της λήπτριας χώρας,

  • να λαμβάνει υπόψη τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της λήπτριας χώρας και τις διατροφικές συνήθειες του κοινωνικού συνόλου,

  • medicineνα ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής, συσκευασίας και ασφάλειας τροφίμων και φαρμάκων. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τα φάρμακα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η ημερομηνία λήξης να αναφέρεται σε χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ενός έτους μετά την παράδοση στους αρμόδιους ελληνικούς φορείς διανομής της εν λόγω βοήθειας, προκειμένου να αντισταθμιστούν τυχόν καθυστερήσεις στην χρήση τους από τις Αρχές της λήπτριας χώρας. Επίσης, να φέρουν οδηγίες σε μια τουλάχιστον επιπλέον γλώσσα, πλην της ελληνικής (κατά προτίμηση μια εκ της αγγλικής, γαλλικής, αραβικής).

  • να μην περιλαμβάνει ευπαθή προϊόντα.

Για διευκόλυνσή του κοινού, παρατίθεται η λίστα των αναγκών σε υλικά και εξοπλισμό που αιτείται η Λιβανική Κυβέρνηση, και επισυνάπτεται ειδικότερη λίστα φαρμάκων και υλικών στην αγγλική η οποία επίσης περιήλθε στο Υπουργείο Εξωτερικών από τη λιβανική πλευρά. Εννοείται ότι η ΥΔΑΣ θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές είτε στο είδος της αιτούμενης βοήθειας είτε στην προώθησή της.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες μπορούν να παραδίδουν ανθρωπιστική βοήθεια με τις ανωτέρω προδιαγραφές στους:

  • Φαρμακοποιοί του Κόσμου, τηλ. 210 3816720, 210 9652386

  • Γιατροί του Κόσμου, τηλ. 210 3213150, 2310 566641

  • Γιατρούς Καρδιάς, τηλ. 210 3317288

  • Αλληλεγγύη, τηλ. 210 5203031-5

doctors-without-bordersΕπίσης, η Hellenic Aid προσβλέπει και στις παρατηρήσεις ή/και προτάσεις της Κοινωνίας των Πολιτών εφόσον δραστηριοποιείται στο πεδίο.
Επί των ανωτέρω έχουν ενημερωθεί εξειδικευμένες ανθρωπιστικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Οι Γιατροί Καρδιάς, Οι Γιατροί του Κόσμου, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου, η Αλληλεγγύη η IOCC καθώς και η Πλατφόρμα των ΜΚΟ από την οποία ενημερώθηκαν και άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες καθώς και η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΕΝΑΕ-ΚΕΔΚΕ) προβαίνουν σε συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας.